ในปัจจุบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เป็นจำนวนมากที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักการและพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) จึงต้องการยกระดับการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ด้วยหลักสูตรที่มีความแตกต่างผ่านโครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ (Smart Trader) โดยพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจการค้า พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ด้วยการพัฒนาทักษะด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/บริการ  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นนักการค้ามืออาชีพให้แก่ผู้ประกอบการและขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

 • เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้าใจตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาสินค้า/บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด
 • เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของประกอบการ SMEs

 • สถานะทางธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการในปัจจุบัน พร้อมทั้งความสามารถในการพัฒนาธุรกิจที่เหมาะสม

 • ประสบการณ์และมุมมองในการประกอบธุรกิจของนักธุรกิจ SMEs ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ

 • โอกาสในการพัฒนาต้นแบบสินค้า/บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างตรงจุดและผลการทดสอบตลาดของสินค้า/บริการ

 • อัพเดทเทรนด์ด้านการค้าและตลาดในปัจจุบันทั้งในเชิงโอกาสและข้อจำกัดต่างๆ พร้อมทั้งคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจการค้าได้อย่างตรงจุด

 • หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการ SMEsในสาขาวิชาต่างๆ ที่จะสามารถทำให้ผู้ประกอบการค้นพบตนเองและตัวตนของธุรกิจ หลักการดำเนินธุรกิจแบบนักการค้ามืออาชีพ การอัพเดทสถานการณ์และเทรนด์ รวมถึงแนวทางการต่อยอดและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

 • หลักสูตรการอบรมที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/บริการของผู้ประกอบการ SMEs ด้วย การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบทฤษฎีการอบรมจากสถาบันชั้นนำของโลก ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs จะมีการพัฒนาต้นแบบสินค้า/บริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และนำไปทดสอบตลาด เพื่อเป็นก้าวแรกในการเริ่มสร้างขีดความสามารถให้กับธุรกิจ

 • โดยวิธีการอบรมจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ ที่มีความน่าสนใจซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ และนำทฤษฎีไปปฏิบัติจริง รวมไปถึงการเสวนากับนักธุรกิจ SMEs ต้นแบบที่พร้อมจะแชร์ประสบการณ์ ปลดล็อคและเผยเคล็ดลับในการทำธุรกิจ และร่วมวิเคราะห์เทรนด์ที่น่าสนใจในมุมมองของผู้ที่ประสบความสำเร็จ • คุณสมบัติพื้นฐาน

  - เป็นธุรกิจ SMEs ที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์หรือนิติบุคคล
  - มีสัญชาติไทย

 • วันและเวลาในการอบรม

  - วันเสาร์และวันอาทิตย์

 • ระยะเวลาในการอบรม

  - 2 ก.ค. – 21 ส.ค.

 • สถานที่ในการอบรม

  - ภาคกลาง – โรงแรม The Tide ชลบุรี
  - ภาคเหนือ – โรงแรม Holiday Inn เชียงใหม่
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – โรงแรม Centara อุดรธานี
  - ภาคใต้ – โรงแรม Crystal สงขลา

 • จำนวนรับสมัคร

  - ผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งสิ้น 200 รายใน 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)


มากไปกว่านั้น นักการค้ามืออาชีพที่มีผลคะแนนสะสมสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละพื้นที่ระหว่างเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ในการแสดงผลงานในงานนิทรรศการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และโอกาสในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการลุ้นรับสิทธิ์ในการศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมในต่างประเทศ